یو ۱۵ کلن ځوان کې د ورانه په پورتنۍ برخه کې د یو کال راهیسې یوه کتله چه په زیات احتمال سره به “شوانوما” وی. اکسرې کی هډوکی روغ ښکاري. په فزیکي معاینه کې نا معلومه کتله > په رادیولوژي کې هم نامعلومه کتله > خو پتالوژي کې معلومه شوه چه څه روان دي-د پتالوژي له کمالاتو څخه

POSTED BY nasirpath | May, 05, 2021 |