مرد 52 ساله از یک کتله معند که در جریان یک سال سه بار عملیات شده و دوباره عود نموده است در قسمت بازوی چپ خود شکایت دارد. معاینه با سوزن باریک “سرکوم یا تومور خبیث انساج رخوه” را نشان میدهد. قبلا هر مراتبه که تومور عملیات شده به زباله دانی انداخته شده و معاینه پتالوژیک آن صورت نگرفته است که این خود یک نوع ظلم در حق مریض و سهل انگاری یا بی کفایتی داکتر مربوطه را نشان میدهد. لطفا در قبال مریضان خویش تا این حد بی تفاوت نباشیم

POSTED BY nasirpath | May, 09, 2021 |